خانه /   فدراسیون /   کمیته ها
مشخصات کمیته ها
ردیفنام کمیتهرئیس کمیتهدبیر کمیتهشماره های تماسوبسایت
۱ آرنیس حسین عزتی ۹۱۴۹۲۶۳۵۵۶
۲ اسپرت كیک بوكسینگSKF عباس زندی ۰۹۱۲۳۸۴۸۱۰۹
۳ اسپرت کیک بوکسینگ ISKA علیرضا نجفی ۰۹۱۲۲۱۹۹۱۶۳
۴ بوکس شطرنج فریدون پویا ۰۹۱۷۷۰۵۲۹۷۳
۵ تای کیک بوکسینگ مهدی رودگر ۹۱۲۱۹۳۷۱۰۳
۶ جوجیتسو برزیلی BJJ و کوبودو (BJJ) امیر همسایه ۰۹۱۲۱۳۵۴۳۰۱
۷ جوجیتسو برزیلیBJJ و کوبودو (کوبودو ) امیرهمسایه ۰۹۱۲۱۳۵۴۳۰۱
۸ دفاع شخصی و قوة الرمی امیر احمدی ۰۹۱۲۳۷۹۴۴۷۵
۹ سومو جاسم منوجهری ۹۱۲۶۶۲۸۴۸۱
۱۰ سوپر ساباكی اكبر روح پرور ۰۹۱۲۱۸۷۶۶۹۲
۱۱ شوت بوكسینگ علی حضرت زاد ۹۱۲۱۵۷۷۳۷۷
۱۲ فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA جعفر عرفانیان خواه ۹۱۲۳۷۸۸۹۸۶
۱۳ كیک بوكسینگ WKA علی غفاری ۰۹۱۲۱۴۷۱۲۶۴
۱۴ كیک بوكسینگ WPKA عسگر آزادیان ۰۹۱۲۶۵۹۰۹۴۶
۱۵ هاپکیدو W.H.C محمد رضا هاشم پور ۰۹۱۱۳۳۲۱۵۲۷-۰۹۱۲۳۱۷۶۶۵۳
۱۶ ووینام آذر دخت خطیبی ۸۸۳۴۵۶۷۴-۰۹۱۰۹۲۵۱۶۱۴
۱۷ وکوتورین امیر مصدق ۰۹۱۲۲۲۴۹۲۳۱
۱۸ پانکریشن موسی بخشایی ۰۹۱۲۱۲۶۷۰۴۳
۱۹ کان خمر سید رضا موسوی ۰۹۱۰۶۶۹۳۸۴۸
۲۰ کودو دای دو جو کو کامرد اردلان ۰۹۱۲۱۰۴۱۷۹۵
۲۱ کورش فرشاد شادکام ۰۹۱۵۰۰۱۱۱۹۹
۲۲ کیک بوکسینگ IKF امیرکاوه عجایبی ۹۱۲۱۲۵۴۶۲۰
۲۳ کیک بوکسینگ IKN حمیدرضا حجازی ۰۹۱۲۲۰۸۲۴۲۰
۲۴ کیک بوکسینگ WAKF محمد رمضانی سوته ۰۹۱۲۹۳۵۹۴۷۲
۲۵ کیک بوکسینگ WASCO علیرضا روح پرور ۰۹۱۲۲۰۸۶۰۱۱--۸۸۵۹۰۵۷۷
۲۶ کیک بوکسینگ WKF امیر مصدق ۹۱۲۲۲۴۹۲۳۱
۲۷ کیک بوکسینگWKO مهرک صنوبری ۰۹۱۲۶۸۲۱۹۶۷-۰۹۱۹۳۸۴۱۶۸۰
۲۸ کیک جیتسو سیامک خرمی ۰۹۱۲۳۲۴۲۴۸۳
۲۹ گراپلینگ موسی بخشایی ۰۹۱۲۱۲۶۷۰۴۳