خانه /   فدراسیون /   کمیته ها
مشخصات کمیته ها
ردیفنام کمیتهرئیس کمیتهدبیر کمیتهشماره های تماسوبسایت
۱ آرنیس حسین عزتی ۹۱۴۹۲۶۳۵۵۶
۲ اسپرت كیک بوكسینگSKF عباس زندی ۰۹۱۲۳۸۴۸۱۰۹
۳ اسپرت کیک بوکسینگ ISKA علیرضا نجفی ۰۹۱۲۲۱۹۹۱۶۳
۴ ایچماف سیدرضا سیدیان ۰۹۳۶۸۰۷۹۷۰۷
۵ بوکس شطرنج فریدون پویا ۰۹۱۷۷۰۵۲۹۷۳
۶ تانگ سودو رحیم سهراب زاده ۰۹۱۷۱۵۹۹۸۷۱
۷ تای کیک بوکسینگ مهدی رودگر ۹۱۲۱۹۳۷۱۰۳
۸ جوجیتسو برزیلی BJJ و کوبودو (BJJ) امیر همسایه ۰۹۱۲۱۳۵۴۳۰۱
۹ جوجیتسو برزیلیBJJ و کوبودو (کوبودو ) امیرهمسایه ۰۹۱۲۱۳۵۴۳۰۱
۱۰ دفاع شخصی و قوة الرمی امیر احمدی ۰۹۱۲۳۷۹۴۴۷۵
۱۱ سلاحهای سرد و هنرهای فردی و دفاع ازخود حسین خاکی ۰۹۱۲۱۲۴۴۶۴۰
۱۲ سومو جاسم منوجهری ۹۱۲۶۶۲۸۴۸۱
۱۳ سوپر ساباكی اكبر روح پرور ۰۹۱۲۱۸۷۶۶۹۲
۱۴ شوت بوكسینگ علی حضرت زاد ۹۱۲۱۵۷۷۳۷۷
۱۵ فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA جعفر عرفانیان خواه ۹۱۲۳۷۸۸۹۸۶
۱۶ كیک بوكسینگ WKA علی غفاری ۰۹۱۲۱۴۷۱۲۶۴
۱۷ كیک بوكسینگ WPKA عسگر آزادیان ۰۹۱۲۶۵۹۰۹۴۶
۱۸ هاپکیدو W.H.C محمد رضا هاشم پور ۰۹۱۱۳۳۲۱۵۲۷-۰۹۱۲۳۱۷۶۶۵۳
۱۹ ووینام آذر دخت خطیبی ۸۸۳۴۵۶۷۴-۰۹۱۰۹۲۵۱۶۱۴
۲۰ وکوتورین امیر مصدق ۰۹۱۲۲۲۴۹۲۳۱
۲۱ پانکریشن موسی بخشایی ۰۹۱۲۱۲۶۷۰۴۳
۲۲ کان خمر سید رضا موسوی ۰۹۱۰۶۶۹۳۸۴۸
۲۳ کشتی با کمربندکورش فرشاد شادکام ۰۹۴۹۰۰۱۱۱۹۹
۲۴ کودو دای دو جو کو کامرد اردلان ۰۹۱۲۱۰۴۱۷۹۵
۲۵ کیک بوکسینگ IKF امیرکاوه عجایبی ۹۱۲۱۲۵۴۶۲۰
۲۶ کیک بوکسینگ IKN حمیدرضا حجازی ۰۹۱۲۲۰۸۲۴۲۰
۲۷ کیک بوکسینگ WAKF محمد رمضانی سوته ۰۹۱۲۹۳۵۹۴۷۲
۲۸ کیک بوکسینگ WASCO علیرضا روح پرور ۰۹۱۲۲۰۸۶۰۱۱--۸۸۵۹۰۵۷۷
۲۹ کیک بوکسینگ WKF امیر مصدق ۹۱۲۲۲۴۹۲۳۱
۳۰ کیک بوکسینگWKO مهرک صنوبری ۰۹۱۲۶۸۲۱۹۶۷-۰۹۱۹۳۸۴۱۶۸۰
۳۱ کیک جیتسو سیامک خرمی ۰۹۱۲۳۲۴۲۴۸۳
۳۲ گراپلینگ موسی بخشایی ۰۹۱۲۱۲۶۷۰۴۳