خانه /   فدراسیون /   انجمن ها
مشخصات انجمن ها
ردیفنام انجمنرئیس انجمندبیر انجمنشماره های تماسوبسایت
۱ آیکیدو فدراسیون ۸۸۸۳۵۴۴۰
۲ آیکیدو- گروه آموزشی جیوشین کای آیکیدو فدراسیون
۳ آیکیدو-آرای دوجو فدراسیون
۴ آیکیدو-آریانا آکادمی دوجو فدراسیون
۵ آیکیدو-ایران آیکیدو دوجو فدراسیون
۶ آیکیدو-شفاعت دوجو فدراسیون
۷ آیکیدو-گروه آموزشی آیکیدو می سی کای فدراسیون
۸ آیکیدو-گروه آموزشی آیکیدو کالج فدراسیون
۹ آیکیدو-گروه آموزشی آیکیدو یوشین کان فدراسیون
۱۰ آیکیدو-گروه آموزشی ایران تن شین آیکیدو فدراسیون
۱۱ آیکیدو-گروه آموزشی ایواما شینشین آیکیدو فدراسیون
۱۲ آیکیدو-گروه آموزشی بابک آیکیدو فدراسیون
۱۳ آیکیدو-گروه آموزشی شودوکان آیکیدو فدراسیون
۱۴ آیکیدو-گروه آموزشی صفرعلی آیکیدو فدراسیون
۱۵ آیکیدو-گروه آموزشی ناصری آیکیدو فدراسیون
۱۶ آیکیدو-گروه آموزشی پرشیا آی کی کای فدراسیون
۱۷ او-اسپرت بهروز کارخانه ای ۹۱۸۸۱۲۸۸۳۹
۱۸ رزم آوران مجید رجایی ۰۹۱۲۱۳۵۵۲۱۸
۱۹ سامبو عباس علی اکبری ۰۹۱۲۱۳۷۵۰۴۷
۲۰ موی تای فرید نقدی ۰۹۱۱۱۹۱۱۶۹۴
۲۱ هنرهای رزمی ترکیبی MMA یوسف بهتری محسن باغبان خرمی اصل ۰۹۱۲۳۲۴۲۴۸۳
۲۲ پنچاک سیلات همایون خرم ۹۱۲۱۱۹۸۷۹۲
۲۳ کن دو و ایی آی دو (کن دو) سلیمان مهدی زاده ۹۱۲۱۹۰۵۰۴۶
۲۴ کن دو و ایی آی دو(ای آی دو) سلیمان مهدی زاده ۰۹۱۲۱۹۰۵۰۴۶
۲۵ کیک بوکسینگ -