خانه /   فدراسیون /   انجمن ها
مشخصات انجمن ها
ردیفنام انجمنرئیس انجمندبیر انجمنشماره های تماسوبسایت
۱ آیکیدو فدراسیون ۸۸۸۳۵۴۴۰
۲ او-اسپرت بهروز کارخانه ای ۹۱۸۸۱۲۸۸۳۹
۳ رزم آوران مجید رجایی ۹۱۲۱۳۵۵۲۱۸
۴ سامبو عباس علی اکبری ۰۹۱۲۱۳۷۵۰۴۷
۵ موی تای فرید نقدی
۶ هنرهای رزمی ترکیبی MMA یوسف بهتری ۰۹۱۲۲۸۵۷۶۱۶
۷ پنچاک سیلات همایون خرم ۹۱۲۱۱۹۸۷۹۲
۸ کن دو و ایی آی دو (کن دو) سلیمان مهدی زاده ۹۱۲۱۹۰۵۰۴۶
۹ کن دو و ایی آی دو(ای آی دو) سلیمان مهدی زاده ۰۹۱۲۱۹۰۵۰۴۶